Hoeveel medewerkers heeft de school?

Het team bestaat uit 40 medewerkers. Naast de directie en de groepsleerkrachten werken op onze school vakleerkrachten en personeel met andere, niet-lesgebonden taken. Wij beschikken over twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs, een vakleerkracht beeldende vorming, twee intern begeleidsters, een administratieve kracht, twee onderwijsassistenten, een conciërge en enkele leerkrachten die ingeroosterde tijd hebben voor extra ondersteuning, invalwerkzaamheden en het begeleiden van kinderen met een rugzakje.

Hoe is de samenstelling van de directie?

De school heeft een directie bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur. De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat in de school plaatsvindt. Specifiek is de directeur verantwoordelijk voor alle onderwijsinhoudelijke aspecten, de plaatsing van (nieuwe) kinderen, het financieel beleid en voor het personeelsbeleid. De adjunct-directeur regelt het beheer en onderhoud van het gebouw en de interne organisatie. De directie draagt gezamenlijk zorg voor uitvoering van het door het bestuur en de school opgestelde schoolbeleid. De directie onderhoudt de contacten met ouders en alle bij het onderwijs betrokken instanties.

Directie

 

Interne Begeleiders

Leerkrachten – Onderbouw

Leerkrachten – Middenbouw

Leerkrachten – Bovenbouw

Vakleerkrachten

Ondersteunend