Ouderparticipatie

Wat verwachten wij van ouders?

Een directe betrokkenheid van ouders bij de begeleiding van hun kind in de school vinden wij van groot belang. Wij vinden het daarom belangrijk dat u zich bij ons op school welkom voelt. Wij zien ouders als een partij waarmee wij graag nauw samenwerken. Een regelmatige wederzijdse uitwisseling van informatie is hierbij noodzakelijk.
Wij stellen de mening van ouders erg op prijs en houden hierom elke drie jaar een oudertevredenheidsenquète.
Wij verwachten dat u zich in de school aan de geldende regels weet te houden. U vindt deze regels in de schoolgids en op de ouderavond aan het begin van het schooljaar wordt u hierover nader geïnformeerd.

Wat kan ik zelf voor de school doen?

De inbreng van ouders vormt een aanvulling op onze manier van werken. Op onze school hebt u veel mogelijkheden op mee te doen op school, als voorleesouder, luizenouder, als klassenouder, als bibliotheekouder, als lid van de ouderraad of de medezeggenschapsraad.
Andere activiteiten waarmee ouders het onderwijs ondersteunen zijn het verzorgen van de schoolkrant, knutselen, meegaan met zwemmen en (mede)organiseren van ouderavonden. Ook bij allerlei buitenschoolse activiteiten (Artis, theaterbezoek, schoolreisjes, enz.) doen we graag een beroep op de ouders voor de begeleiding van de kinderen.Ook werken ouders bijvoorbeeld mee aan de jaarlijkse musical voor de bovenbouw, een hoogtepunt voor kinderen die op het punt staan om afscheid te nemen van hun basisschooltijd.

Wat doen de klassenouders?

Elke klas heeft een of twee klassenouders. Zij vormen de schakel tussen de ouders van de kinderen uit de klas en de school. Zij helpen ouders op weg die vragen, wensen of opmerkingen hebben rond bepaalde situaties. Zij kunnen u ook verwijzen naar de personen die hier iets in kunnen betekenen. Klassenouders kunnen ook een rol spelen bij het wegwijs maken van nieuwe ouders in de school.
De klassenouder coördineert de ouderhulp in de klas. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer een leerkracht jarig is, maar ook bij schoolfeesten, vaak in nauw contact met de ouderraad. De klassenouders komen eens in de maand bijeen om ervaringen uit te wisselen.
Op de eerste ouderavond in het schooljaar worden ouders benaderd met het verzoek om klassenouder te worden. Leerkrachten kunnen hiervoor ook ouders persoonlijk vragen.