Nieuwsbrief

nr. 2

13 oktober 2011

 

Geachte ouders en verzorgers

In deze korte, maar krachtige periode tot de herfstvakantie zijn veel nieuwe activiteiten van de grond gekomen. De overblijf is opgestart, wij hebben een aanbod voor naschoolse activiteiten en de verbouwing is bijna klaar! Wij hebben een 40 jarig jubileum van jan Lauppe en Mariëlla Klooster de Looper gevierd.   In deze nieuwsbrief is de laatste bouwbrief opgenomen. Daarin wordt duidelijk dat het eind van de verbouwing in zicht is. Wij hebben in de komende periode weer een feestje op het programma vanwege de oplevering van de verbouwing. De bijzonderheden hieromtrent volgen later.

Namens het team wens ik iedereen een heel fijne herfstvakantie  met mooi droog weer.

Sylvia Reinold.

 

Belangrijke data en afspraken

vrijdag 14 oktober speelgoedmiddag onderbouw 
vrijdag 14 oktober  continurooster alle kinderen om 14.00 uur vrij 
17 t/m 21 oktober herfstvakantie
maandag 24 oktober schone hoofdendag
woensdag 26 oktober middenbouw naar Artis tot 13.00 uur
donderdag 27 oktober vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur 
vrijdag 28 oktober voorlichting onderwijsinhoud 
maandag 31 oktober kledinginzameling 
dinsdag 8 november algemene ouderavond, 20.00 tot 21.30 uur 
woensdag 9 november bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur 
woensdag 9 november voorleeswedstrijd bovenbouw 
maandag 14 november schone hoofden dag 
maandag 14 november versieren hal voor Sint 
woensdag 16 november knutselochtend onderbouw 
donderdag 17 november knutselmiddag middenbouw 


Personele mededelingen

Irma van der Sluis heeft op de sportdag afscheid genomen van de kinderen en is per 1 oktober met pensioen gegaan. Met het team nemen wij vrijdag as. feestelijk afscheid van haar.


Vrijdag 14 oktober continu rooster: alle kinderen eten op school

In  de bijlage van de schoolgids en in de ouderkalender heeft u kunnen lezen dat wij aanstaande vrijdag een continurooster hanteren. Bij deze willen wij u hier nogmaals aan herinneren. De kinderen eten dan tussen de middag samen met de leerkracht. Als uw kind op andere dagen naar huis komt om te eten vragen wij u om voor deze dag  de lunch mee te geven. Er is deze dag namelijk geen overblijf en de school gaat om 14.00 uur uit. De naschoolse opvang is hiervan op de hoogte.


Ouderavond

Op dinsdag 8 november vindt de algemene ouderavond plaats. Naast de presentaties van de OR en de MR, kunt u deze avond in een carousselvorm zich op de hoogte stellen van enkele onderwijsontwikkelingen op onze school. Tevens zijn vertegenwoordigers van  het OKC (Ouder Kind Centrum) aanwezig, die informatie zullen geven over hun werkzaamheden en hun cursusaanbod.

U ontvangt nog een uitgebreide uitnodiging voor deze avond.


Kunstgras activiteitenaanbod

In de informatie die u gisteren heeft ontvangen over het activiteitenaanbod van Kunstgras staat een fout. Het adres van de website is niet www.schoolactiviteiten.nl maar www.schoolactiviteiten.com

Excuses namens Kunstgras.


Betaling Tussen Schoolse Opvang - Broodje Pinksterbloem

Dit schooljaar is een aantal ouders voortvarend van start gegaan om de tussenstops opvang te organiseren. Helaas moeten wij nu constateren dat slechts de helft van de betalingen is binnengekomen. Wil iedereen die zijn/haar kind laat overblijven, nakijken of Broodje Pinksterbloem is betaald? Zo niet, dan dient u dit per omgaande te doen.

Na de herfstvakantie kunnen kinderen waarvoor niet is betaald, niet meer deelnemen aan de overblijf.

Maak het juiste bedrag uit de onderstaande tabel over op 1623.45.340 ten name van Stichting Broodje Pinksterbloem, Amsterdam. Vermeld svp naam en klas van uw kind!

Vragen? Neem contact op met penningmeester Karin van der Wal-Vollers, karin@puravida-mo.nl of 06-53399929.

Overblijf dagen: Betaling ineens (2e en 3e kind - €25) Gespreid per jaar Termijn 1 Termijn 2 Termijn 3 Termijn 3 min meerkind korting
1 dag/week € 80 € 85 € 35 € 25 € 25 € 
2 dagen/week € 160 € 170 € 60 € 55 € 55 € 
3 dagen/week € 240 € 255 € 85 € 85 € 85 € 
4 dagen/week € 320 € 340 € 115 € 115 € 110 € 85

 

Kledinginzameling

Op maandag 31 oktober wordt weer een kledinginzameling gehouden. De week voorafgaand aan deze inzameling worden de gevonden voorwerpen, van maandagmiddag 24 t/m woensdagmiddag 26 oktober, uitgestald in het Bevo lokaal. Kleding die niet opgehaald wordt geven wij mee aan de inzameling.


Schoolmaatschappelijk werkster stelt zich voor

 Schoolmaatschappelijk werk op de basisschool:  Waarom?

Ouders willen het beste voor hun kind, ze proberen hun kind zo goed mogelijk te begeleiden en oplossingen te zoeken als het minder goed gaat. Soms lukt dat niet alleen, dan heb je iemand nodig die naar je luistert en met je meedenkt, die je helpt.

Wanneer?

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel. Het kan stil zijn en teruggetrokken of vraagt juist veel aandacht, is druk en ongeconcentreerd.

Het klaagt thuis dat niemand met hem of haar wil spelen, dat het wordt gepest

Het kan ook dat een gezin in een moeilijke situatie verkeert. Er kunnen zorgen zijn rond werk, familie, relaties, co-ouderschap, gezondheid of financiën.

Zorgen hebben vaak hun weerslag op het gedrag van kinderen.

Waarvoor?

Ouders kunnen met allerlei vragen op gebied van school, opvoeding en gedrag bij de schoolmaatschappelijkwerkster terecht.

Zij kennen de scholen, weten welke eisen het onderwijs aan kinderen stelt en welke problemen zich kunnen voordoen. Zij luisteren naar u en kijken samen met u wat de oplossing kan zijn.

*Zij bieden kortdurende hulp aan ouders, op maat, want ieder gezin is anders.

*Zij verwijzen naar andere hulp als u specialistische hulp nodig heeft.

*Zij bemiddelen tussen school en ouders, door hun onafhankelijke positie kunnen zij een brug slaan    tussen kind, ouder en school.

*Zij ondersteunen de leerkrachten in de omgang met kinderen en ouders.

*Zij doen een gezinsonderzoek: als uw kind psychologisch getest wordt vragen zij naar uw ervaringen en zienswijze over uw kind om dit aan het onderzoek toe te voegen.

Wie en Waar

Rafia van Mengden, is om de twee weken op school. U kunt een afspraak met haar maken via de internbegeleider of via de leerkracht. De dagen waarop zij op school is zijn ook bij hen bekend. De gesprekken die u heeft zijn vertrouwelijk. Aan de school wordt alleen doorgegeven dat u een gesprek heeft, tenzij u toestemming geeft school van meer informatie te voorzien.


Bouwbrief nr. 4, van Valeri Ligterink

De verbouwing van de Pinksterbloem  heeft de laatste fase bereikt.

In de herfstvakantie wordt de laatste hand aan de kelder gelegd. Daarna wordt deze ingericht als laboratorium, waar onder andere de Science-lessen gaan plaatsvinden. In de kelder is bergruimte beschikbaar gekomen, zodat er vanaf 12 oktober weer gebruik gemaakt wordt van het speellokaal door de onderbouw.

In de centrale hal is het plafond grotendeels geplaatst en wordt momenteel afgewerkt. In de herfstvakantie wordt vooral gewerkt aan de trappen en de beplatingen van de overloop, zodat de overloop  na de vakantie in gebruik genomen kan worden.

De kinderen hebben de bouwschotten mooi versierd tot ware kunstwerken. Van de leerkrachten komen veel positieve reacties over de geringe overlast en het werkgeluid.

Het streven is dat na de herfstvakantie de centrale hal weer vrij is van bouwmateriaal. Na de herfstvakantie zijn nog twee weken nodig voor diverse kleine werkzaamheden en afwerking. De lift wordt gemonteerd in de week van 5 december, de goedheiligman zal dit jaar nog de trap moeten gebruiken. Daarna worden ook de laatste bouwwerkzaamheden rondom de lift uitgevoerd en komt de verbouwing tot een feestelijk einde.


Verschijningsdata volgende nieuwsbrieven

17 november, 15 december,  26 januari, 23 februari, 29 maart, 26 april, 24 mei,21 juni en op 19 juli