Extra editie over bezuinigingen

20 juni 2012

Beste ouders en verzorgers,

 

In deze extra nieuwsbrief wil ik u inlichten over de ontstane situatie en de bezuinigingen binnen ons schoolbestuur en de gevolgen hiervan voor de Pinksterbloem. Onze school is één van de 18 scholen onder het bestuur STAIJ . Onderstaand kunt u het bericht lezen dat de algemeen directeur, Bertus Voortman, aan alle ouders heeft geschreven. Binnen STAIJ hebben wij afgesproken dat iedere schooldirecteur dit bericht naar de ouders laat uitgaan op het moment dat dit voor de school relevant is. Voor de Pinksterbloem is dat vandaag.

Vrijdag as. gaat naar alle klassen waar de leerkrachtenbezetting gaat veranderen een bericht uit. Op onze school hoeven gelukkig geen leerkrachten weg, maar wij leveren wel wat formatie in voor het grote geheel. Het gevolg hiervan is dat wij leerkrachten soms anders moeten inzetten. Duo’s hebben het komende jaar geen overlap meer. Leerkrachten die drie of meer dagen werken krijgen een klas, samen met een (soms nieuwe) duo collega. In veel klassen vinden o.a. daardoor veranderingen plaats. Verder hebben wij nog maar zeer beperkt ruimte voor extra taken buiten de klas.

Wij kunnen buiten de klas naast de directie nog personeel inzetten zoals wij dat gewend zijn. Wij behouden: twee intern begeleiders, vakleerkrachten gym en beeldende vorming voor hetzelfde aantal dagen als dit jaar, een leerkracht voor een dag voor science (wetenschap en techniek) en begeleiding voor kinderen met een rugzak . De klassengrootte groeit iets in de bovenbouw, maar valt nog onder ons formatieplan. 

Met deze krappe formatie zou het vaker kunnen voorkomen dat leerkrachten zonder lesgebonden taken moeten inspringen in klassen bij bijvoorbeeld ziekte of calamiteiten.

Ten slotte kan het ondersteunend personeel  (OOP)ook blijven en we zijn blij dat wij toch nog een nieuwe conciërge hebben mogen werven in deze turbulente periode.

 

Samengevat de plus- en minpunten voor onze school in deze situatie:

(+) Alle leerkrachten blijven

(+) Personeel buiten de klas en OOP (incl. conciërge)  blijft behouden  

 

(-) Leerkrachten moeten soms anders ingezet worden

 (-) Beperkt ruimte voor extra taken buiten de klas

(-) Leerkrachten zonder klas moeten misschien af en toe inspringen bij ziekte of calamiteiten

 

Data verdere berichten:

Brieven uit naar klassen over personele veranderingen:                             vrijdag 22 juni

Brieven over de plaatsing van kinderen in de nieuwe klas/ bouw:          dinsdag 26 juni

Volgende nieuwsbrief met personele bezetting alle klassen                     donderdag 28 juni

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Wanneer u vragen heeft over deze brief kunt u deze mailen naar directie@depinksterbloem.nl of Valeri of mij bij de inloop in de hal even aanspreken.

 

Vriendelijke groet,

Sylvia Reinold

 

 

 

Amsterdam, 5 juni 2012

Aan de ouders van de kinderen van de scholen van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ

De scholen van STAIJ hebben een aantal weken achter de rug waarin het nog niet duidelijk was hoe uiteindelijk de personeelsformatie op de scholen zou worden geregeld. In voorgaande jaren werd daar eerder duidelijkheid over gegeven. Ik ben me ervan bewust dat die onduidelijkheid ook tot onzekerheid heeft geleid: houd ik mijn baan, moet ik worden overgeplaatst naar een andere school of eindigt mijn tijdelijke aanstelling

De reden, waarom ik, namens het bestuur, later mijn goedkeuring aan de formatie heb gegeven, heeft te maken met een verslechterde financiële situatie bij STAIJ. Aan de verbetering van die situatie wordt al langer gewerkt maar de genomen maatregelen per september vorig jaar (investeringen - en vacaturestop) waren nog niet voldoende. Vandaar dat we meer maatregelen moesten nemen, om de continuïteit van de scholen van STAIJ te waarborgen.

Dit zijn moeilijke besluiten voor ons, evenals voor onze directeuren, maar met name voor de mensen in en om de groepen die het meest direct te maken hebben met de gevolgen is het een veel moeilijker proces: het vertrek van collega’s, het hier en daar vergroten of herindelen van groepen, en het verlies van formatieplaatsen. Er vallen overigens geen gedwongen ontslagen van mensen in vaste dienst.

We hebben de te nemen maatregelen in nauw overleg met een werkgroep van directeuren voorbereid, met alle directeuren is overleg gepleegd om per school “het plaatje rond” te krijgen. Dat is in goede samenwerking gebeurd.

Tevens kan ik u zeggen dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR, met ouders en leerkrachten uw belangen uitstekend behartigt. Het bestuur zal de GMR in dit proces nader informeren en betrekken.

 Alles is erop gericht de kwaliteit van ons onderwijs in de groepen te verbeteren. Bij het uitwerken van de personeelsbezetting voor de komende jaren zal per school en staf zeer kritisch worden gekeken naar de onderwijsondersteunende en leidinggevende taken.

Mocht u nadere vragen hebben over de gevolgen van de maatregelen voor uw school dan verwijs ik u naar de directeur van uw school. Iedere school draagt bij aan de bezuinigingen maar op elke school zijn de bijdragen verschillend.

Hoogachtend,

Namens het Bestuur,

 

Bertus Voortman
Algemeen Directeur

NB. ( toevoeging Sylvia): de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) heeft inmiddels gereageerd op onderstaande brief. Zij willen hieraan nog iets toevoegen. Een dezer dagen ontvangt u nader bericht over het aandeel van de GMR in deze procedure.