Nieuwsbrief nr. 3; 30 oktober 2014

 

 

 

Nr. 3; 30 oktober 2014

 

 

Beste ouders,

Op de studiedag van maandag 27 oktober hebben we een volgende stap gezet in de implementatie van het portfolio. Een portfolio is een map waarin de kinderen werk bewaren waaruit blijkt dat ze bepaalde kennis of vaardigheden hebben verworven waar ze trots op zijn.

Vorig jaar zijn we met de portfolio’s als pilot gestart. Dit jaar willen we naar aanleiding van de evaluaties een kwaliteitsslag in maken. Het doel is een integraal portfolio ontwikkelen waarbij leerlijnen en doelen centraal komen te staan. De ontwikkeling van het kind wordt hiermee zichtbaar. Een leerlijn maakt het voor de leerling inzichtelijk in hoeverre hij  kennis en vaardigheden beheerst of nog verder kan ontwikkelen. De eerste leerlijn die wij integreren in het portfolio is rekenen.

 Op de studiedag zijn er ook technieken geoefend voor het voeren van driehoeksgesprekken (ouder, kind en leerkracht). Dit schooljaar worden voor alle kinderen de 10 minutengesprekken vervangen door driehoeksgesprekken (portfoliogesprekken). Het kind is hierbij aanwezig, aangezien het over de eigen ontwikkeling gaat. Tijdens dit gesprek wordt het portfolio en het verslag besproken. Deze gesprekken duren 20 minuten in plaats van 10 minuten.

Met deze aanpak willen we de betrokkenheid van kind en ouder bij de leerontwikkeling vergoten.

Met vriendelijke groet,

Valeri  Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken

Maandag 10 november 2014

Voorlichting VO groep 7 en 8; 19.30 tot 21.00 uur

Dinsdag 11 november 2014

OR vergadering

Vrijdag 14 november 2014

Open middag 15:15 uur (ouders kunnen samen met hun kind  komen kijken in de klassen naar het werk en portfolio.

Donderdag 20 november 2014

MR vergadering

Vrijdag 5 december 2014

Sinterklaasfeest; OB+MB 12.00 uur vrij
                                 BB 12.30 uur vrij

 

Ouderhulp Sinterklaas & Kerst gevraagd

Vrijdag 14 november

08.45 – 21.00    

Versieren hal Sint

Donderdag 4 december

08.45 – 10.00    

Sintdozen inpakken

Donderdag 4 december

15.15 – 16.30    

Gymzaal versieren Sint

Vrijdag 5 december

06.00 – 07.30    

Boot versieren

Vrijdag 5 december      

08.00 – 09.30    

Sint politie

Vrijdag 5 december

12.30 – 13.30    

Deel Sinthal verwijderen

Maandag 8 december

08.45 – 19.00    

Versieren Kersthal

Woensdag 17 december

08.45 – 10.00    

Kerstdozen inpakken

Donderdag 18 december

14.00 – 16.00    

Versieren Kerstplein

Donderdag 18 december

19.00 – 20.00    

Opruimen Kerstplein

Vrijdag 19 december

08.45 – 12.00    

Opruimen totale hal

Graag aanmelden via lianadelsink@hotmail.com

Sinterklaasviering

Wij vieren Sinterklaas op een wijze waarbij rekening wordt gehouden met de actuele discussie over Zwarte Piet. Onze visie is dat Piet geen aanstoot mag geven maar als een eigen karakter figureert naast Sinterklaas. Hierin gaan wij mee met het Amsterdams  beleid.

Juf Soraya is Sint-assistent die het rode boek vasthoudt en Sint de gehele dag begeleidt. De hal en de klassen worden ook dit jaar weer versierd in een thema rond Sinterklaas. Dit thema houden we echter nog even geheim!

 Ik kan alvast verklappen dat het een kleurig feest gaat worden.

Entreetoets groep 7

In het schooljaar 2014/ 2015 vinden ingrijpende veranderingen plaats in de overgang van basis naar voortgezet onderwijs. Een belangrijke verandering is dat het basisschooladvies leidend wordt. De  CITOp eindtoets wordt met ingang van dit schooljaar pas in april afgenomen.

Vanuit de basisschool moeten andere gegevens aangeleverd worden om het advies te onderbouwen. Het LVS (leerlingvolgsysteem) vormt de belangrijkste informatiebron. Het LVS geeft een doorgaande lijn op de cognitieve ontwikkeling weer. Het betreft de toetsen die twee keer per jaar bij alle kinderen worden afgenomen.

Tot nu toe werd in groep 7 de entreetoets afgenomen. Deze gegevens staan los van het LVS en geven daarmee niet de doorgaande ontwikkeling aan. Om te zorgen dat deze lijn ononderbroken zichtbaar is, hebben we besloten de entreetoets te vervangen voor de reguliere LVS toetsen E7 (eind 7) uitgebreid met de toets Studievaardigheden.

Het grote voordeel is dat het LVS daardoor niet wordt onderbroken maar een doorlopende ontwikkeling laat zien. Tevens kan de school de (LVS) E7 toetsen  analyseren en gericht met de kinderen aan de slag. De entreetoets kan niet worden geanalyseerd. De MR heeft dit voorstel ook bekrachtigd.

 

 

Continurooster
Vanuit de MR

Zoals u wellicht weet hield de MR zich de afgelopen twee jaar onder andere bezig met de vraag omtrent het invoeren van een continurooster. In de laatste vergadering is besloten dat de situatie zal blijven zoals die momenteel is. Dat komt door veranderingen in de nieuwe CAO voor primair onderwijs. Het is voor leerkrachten vanaf heden verplicht om voor 14.00 uur minstens een half uur pauze te nemen. Een nieuwe constructie waarbij dit in combinatie met een continurooster mogelijk wordt is niet wenselijk. Omdat de samenwerking met Broodje Pinksterbloem gecontinueerd wordt  denkt MR mee over professionalisering van de overblijf.

Vindplaats Montessori
door Beike van den Eeden

Sinds september 2012 noemt de 4e Montessorischool De Pinksterbloem zich ‘Vindplaats Montessori’. Dat wil zeggen dat  bij onze school informatie, expertise en vraagstukken te vinden zijn. Vanuit de opleidingsschool STAIJ zijn er verschillende vindplaatsen ontstaan. Om studenten de mogelijkheid te bieden om betekenisvolle bijdrage te kunnen bieden aan het onderwijsveld worden onderzoeken gekoppeld aan een vindplaatsschool. Het betreft pabo studenten van de HvA,  UPvA studenten (Universitaire pabo van Amsterdam) en ook leraren die studeren. We streven er als school naar om op den duur een vindplaats te zijn in de ruimere zin van het woord.

Als Vindplaats Montessori hebben we de volgende speerpunten in onze onderzoeksagenda opgenomen:

-          Motivatie

-          Portfolio’s

-          Rekenen

-          Hoogbegaafdheid

Momenteel buigen vier studenten HvA/ UPvA zich over verschillende vraagstukken rondom het werken met Portolio’s.

Daarnaast zijn er ook bij de Pinksterbloem leraren die onderzoeken uitvoeren, of hebben uitgevoerd in het kader van hun opleiding.

Samen met Fedor de Groot ben ik namens Vindplaats Montessori het aanspreekpunt op De Pinksterbloem. Voor vragen kunt u contact opnemen of ons aanspreken:
fedorg@depinksterbloem.nl en beikee@depinksterbloem.nl