Nr. 6; 29 januari 2015

Beste ouders en verzorgers,

 

Het jaar 2015 is goed begonnen op de Pinksterbloem. Afgelopen vrijdag is tijdens een interessante studiedag gewerkt aan de inhoudelijke invulling van de portfolio’s. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u onze visie lezen op het werken met portfolio’s, die het team gezamenlijk heeft opgesteld.

Januari is één van de drukste periodes van het schooljaar. In deze weken vinden de jaarlijkse cito-toetsen plaats en  schrijven de leerkrachten de verslagen. Vanaf week 7 heeft u een ouder/kind gesprek met de leerkracht dat dit keer 20 minuten zal duren in plaats van de gebruikelijke 10 minuten. Tijdens dit gesprek wordt zowel het verslag als het portfolio besproken. Na het weekend ontvangt u nadere informatie over de praktische invulling van het gesprek.

Vorige week heeft er een conferentie op De Pinksterbloem plaatsgevonden. De bijeenkomst werd georganiseerd voor de scholen waarmee wij het traject Stichting LeerKRACHT zijn ingegaan. Het thema van de conferentie was: “ stil staan, om vooruit te komen”. Het was een moment om  stil te staan bij wat stichting LeerKRACHT binnen het team en op de school tot nu toe teweeg heeft gebracht. Maar ook een goed moment om vooruit te kijken en te bespreken hoe nu verder?

Het was een bijzondere avond waarbij Simone Kukenheim (Wethouder onderwijs Amsterdam), Alida Oppers (Directeur Generaal PO & VO van ministerie van onderwijs) en Jaap Versfelt (Initiatiefnemer Stichting leerKRACHT) als geïnteresseerden aanwezig waren. De tweets van de aanwezigen over deze inspirerende bijeenkomst kunt u teruglezen op Twitter @ De Pinksterbloem.

Beike van den Eeden heeft mij ondersteund tijdens de periode dat er geen adjunct-directeur aanwezig was. Deze week rond zij deze werkzaamheden af. Beike neemt gelukkig geen afscheid van De Pinksterbloem omdat zij als Vindplaats coördinator verbonden blijft aan de school. Beike begeleidt verschillende studenten die onderzoek uitvoeren gekoppeld aan de onderzoeksagenda van de school. 

Fedor de Groot start volgende week als adjunct-directeur. Ik zie uit naar deze versterking van de directie en de nieuwe samenwerking.

Valeri Ligterink

 Belangrijke data en afspraken

Vrijdag 6 februari 2015

Portfolio’s mee naar huis

Maandag 9 t/m 20 februari 2015

Gespreksweken

Dinsdag 17 februari 2015

OR vergadering

Woensdag 18 februari 2015

Bijeenkomst klassenouders

Vrijdag 20 februari 2015

Continurooster; alle kinderen om 14.00 uur vrij

Onderbouw speelgoedochtend tot 14:00 uur.

Maandag 23 t/m 27 februari 2015

Voorjaarsvakantie

Algemene informatie portfolio
Het werken met portfolio is een manier om de ontwikkeling van kinderen zichtbaar te maken. Je kijkt met kinderen naar het werk en gaat in gesprek over de dingen die ze hebben gemaakt. Dat gesprek verdiept de leerervaring en geeft zicht op de betekenis die het kind geeft aan activiteiten én op wat een kind al kan en nog niet kan. In een portfolio wordt zichtbaar hoe een kind zich op eigen wijze ontwikkelt en waar aanknopingspunten liggen voor verdere ontwikkeling. Er kan sprake  zijn van vooruitgang of stagnatie, maar niet van vergelijking: van achter of voor zijn op andere kinderen. Een kind wordt in eerste instantie met zichzelf vergeleken: met zijn  eigen ontwikkeling op de leerlijn ten opzichte van een eerder moment.

Leerkrachten spelen een actieve rol bij het werken met portfolio. Zij brengen in de vorm van leerlijnen en doelen in beeld welke ontwikkeling ze nastreven met leerlingen. Leerlijnen beschrijven wat er te leren of te ontwikkelen valt, ze geven zicht op waar je uit kunt komen en ze markeren een aantal mijlpalen die kinderen op hun weg kunnen tegenkomen.
 
Leerlingen leren door ‘samen te werken’ met andere leerlingen en met hun leerkracht. Kinderen verzamelen leerervaringen. Die leerervaringen kun je aflezen aan de dingen die ze maken en het verhaal dat ze daarbij vertellen. Voor een portfolio van een kind wordt daarom een verzameling aangelegd van eigen werk van een kind. Kinderen spelen daarbij een actieve rol: ze denken na over hun leren, welke doelen ze willen bereiken en bereikt hebben en hoe ze dat kunnen vastpakken.

Werken met een portfolio betekent dat leerling en leerkracht terugkijken op wat het kind gedaan en geleerd heeft, en ook vooruit te kijken. Om plannen te maken. Door kinderen te positioneren op de leerlijn weten leerkrachten waar kinderen staan. Ze kunnen vervolgens gericht onderwijs ontwerpen, gericht instructie en middelen aanreiken waarmee ze kinderen verder helpen in hun ontwikkeling.

Visie portfolio Pinksterbloem

  • Het portfolio is een instrument om het leren te bevorderen en om niveau vast te leggen. Het portfolio maakt dit inzichtelijk voor ouders.
  • Het portfolio is er om het eigenaarschap van het kind te bevorderen door inzicht te geven in eigen ontwikkeling zowel in proces als in resultaat. Hierbij leren  leerlingen zelf doelen te stellen. Leerkrachten zetten het portfolio in om het leerproces te begeleiden en aan te kunnen sluiten bij onderwijsbehoeften met oog voor talenten van de individuele leerling.
  • Leerlingen en leerkrachten zijn eigenaar van het portfolio. Eindverantwoordelijkheid ligt bij school, waarbij de ouders partners zijn.
  • Leerlingen gebruiken het portfolio om doelen te stellen, het leerproces te volgen en te evalueren. Hiermee wordt inzicht verkregen in het eigen leerproces waardoor doelen gesteld kunnen worden hetgeen motivatieverhogend werkt.
  • De leerkracht en leerlingen zijn vanuit de ontwikkeling en onderwijskundig perspectief eigenaar van het portfolio. Zij delen de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

 

 

 

 

Ook verrijking in de OB
door Meike Kwee ( IB) en Souad Saarig

 

In de klassen streven we ernaar dat kinderen zoveel mogelijk op niveau binnen de eigen groep worden begeleid. Daarom zijn alle leerkrachten bewust bezig met de volgende vragen:

Hoe signaleer ik een ontwikkelingsvoorsprong? Wat heeft deze leerling nodig?  Hoe verdiep ik mijn lesjes? 

 

Voor een aantal kinderen is deze verdieping in de groep onvoldoende.

De leerkrachten merken bijvoorbeeld dat deze leerlingen te weinig met andere kinderen samen kunnen spelen op gelijk niveau.  De leerling laat in de klas te weinig zien van zichzelf en verstopt onbewust zijn of haar mogelijkheden. Dit zijn bijvoorbeeld redenen om kinderen deel te laten nemen aan de verrijkingsgroep.

 

Vanaf januari 2015 is een groep van 7 kinderen gevormd die tot  eind april elke woensdag deelneemt. Daarnaast hebben we een gastplaats gereserveerd voor een paar kinderen.

Deze kinderen hebben al eens meegedaan in de groep en kunnen bij bepaalde opdrachten goed deelnemen en bij anderen minder. Zij zullen daarom afhankelijk van de inhoud van de les als gast deelnemen.

 

Ouders van de kinderen die deelnemen aan deze groep, worden hierover door de leerkracht

geïnformeerd.

 

Vergeet niet uw ouderbijdrage te betalen

De Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Wij zorgen ervoor dat allerlei leuke en nuttige activiteiten plaatsvinden waar de school – vooral om budgettaire reden – niet aan toekomt. In december zijn de viering van Sinterklaas en Kerst uitgebreid ondersteund door de OR, maar we doen nog veel meer:

ü  De OR draagt bij aan extra sportactiviteiten, zoals de avondvierdaagse en het schaaktoernooi;

ü  De OR levert het geld voor de klassenpot. Deze klassenpot maakt het de leerkrachten mogelijk iets extra’s in de klas te doen en kadootjes voor de jarigen te kopen;

ü  De OR betaalt het jaarlijkse bezoek aan Artis of museum;

ü  De OR werkt mee aan het verschijnen van de schoolkrant PINK;

ü  Via de OR betaalt u een kleine Montessoribijdrage;

ü  De OR is druk bezig de schoolband weer nieuw leven in te blazen;

ü  De boeken van de kinderboekenweek worden door de OR geschonken aan de bibliotheek;

ü  Alles wat overblijft wordt uiteindelijk in de school geïnvesteerd.

Dit jaar hebben wij voor het eerst het verzoek om de ouderbijdrage te voldoen per mail verzonden. Dat scheelt papier en onkosten. Daarmee denken we aan het milieu en blijft er meer geld over voor de kinderen!
Maar helaas heeft nog maar een klein deel betaald.

De bijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen per gezin:
    €   42,- voor 1 kind
    €   72,- voor 2 kinderen
    € 100,- voor 3 kinderen
    € 126,- voor 4 of meer kinderen

Dit zijn richtbedragen; meer mag uiteraard ook en dat wordt gelukkig vaak ook gedaan!
Wilt u de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 INGB 0004 8813 88 t.n.v. OR de Pinksterbloem en duidelijk de naam van de leerling (en) vermelden.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die niet wordt ingezet voor onderwijsmiddelen, maar voor activiteiten die de schooltijd van uw kind verrijken. Mocht u, om wat voor reden dan ook van de bijdrage af willen zien of moeite hebben met de hoogte van het bedrag, zou u ons dat dan willen laten weten. U kunt hierover contact opnemen met onze penningmeester: karin@puravida-mo.nl

Mededelingen van de Ouder- en kindadviseur

 

 

 themabijeenkomst:

stress de baas blijven

Het ouderschap en de opvoeding van kinderen kosten de nodige energie. Het is dus geen wonder dat ouders zich af en toe gestrest of vermoeid voelen. Maar wanneer ouders voortdurend en veel stress ervaren is dat niet goed. Het is dan extra moeilijk om nog rustig op het gedrag van de kinderen te reageren. De kans is groot dat ouders weinig tijd of energie over hebben om zich met hun kinderen bezig te houden. Kinderen hebben een betere kans om zich goed te ontwikkelen en te leren hoe ze zich moeten gedragen wanneer hun thuissituatie redelijk stabiel is en ouders op een consequente en positieve opvoeden. Het zal geen enkele ouder lukken om altijd even opgewekt en rustig te zijn. Toch zijn er wel dingen die ouders kunnen doen om de eisen die de opvoeding van kinderen aan hen stelt, beter te kunnen hanteren.

In deze themabijeenkomst willen wij kijken wat stressveroorzakers zijn, hoe beïnvloedt stress de kwaliteit van het ouderschap, hoe verminderde je stress en hoe kun je dagelijkse stress hanteren.

 

Dit thema houden we woensdag 4 februari

Waar; de lerarenkamer van de Pinksterbloem

De inloop is vanaf 8:45, het thema start om 9:00.

Gegeven door Mies van Exel en Christel Korstjens

 

 

In het voorjaar starten er in Amsterdam oost weer een aantal groepen ( 5-7 en 8-12 jr)   voor kinderen van gescheiden ouders. Op de website http://depinksterbloem.nl/beleid/procedures staat hierover inhoudelijke informatie.

Wilt u uw kind hiervoor opgeven kan dat via de ouder en kind adviseur of Direct bij Maggie Boreel, KIES coach & projectcoördinatie KIES Oost, kiesoost@gmail.com