De ontwikkeling van de school en het team

Wat doet de school om nog beter onderwijs te bieden?

We streven er voortdurend naar het onderwijs nog beter te maken. Ook als het goed gaat, leunen we niet achterover, maar blijven we actief bezig met vernieuwing en verbetering. Hier vindt u een aantal punten waar we in het bijzonder mee bezig zijn.

Innovatief leren en ict

De Pinksterbloem wil de komende 2 jaar een professionaliseringsslag maken bij de leerkracht en een integrale aanpak in ons curriculum borgen op het gebied van ‘Innovatief leren’;  de geavanceerde competenties die nodig zijn om succesvol deel te kunnen blijven nemen aan de snel veranderende maatschappij. Om als school aan te sluiten bij de (belevings)wereld van onze leerlingen en hun toekomst willen we het onderwijs innovatiever maken en het gebruik van techniek en ICT in de school versterken.

Wij zijn van mening dat de activiteiten die we op dit gebied ondernemen afhankelijk zijn van de professionaliteit van de leerkracht. Deze professionaliteit willen wij nog verder ontwikkelen. Het gebruik van innovatief leren en ICT in ons onderwijs willen wij borgen. Daarvoor is van belang dat we al onze leerkrachten scholen, dat we investeren in projecten die gebruik van ICT in brede wijze implementeren in ons onderwijs. Dus niet alleen oefenprogramma’s gebruiken die bij een methode horen, maar ook creatieve verwerkingsvormen. Samenwerking, kennisconstructie, zelfregulering, probleemoplossingsvaardigheden en innovatie, gebruik van ICT voor leren/digitale geletterdheid zijn allen onderdelen van onderwijs2032 en zetten ons aan het denken over het onderwijs dat wij onze kinderen willen bieden. Door een intensieve implementatie van deze vaardigheden in het Montessori onderwijs, investeren wij in onze leerlingen. Hun toekomst is namelijk allang begonnen.

Stichting LeerKRACHT

Het komende schooljaar start de Pinksterbloem met het borgen van de werkwijze van Stichting LeerKRACHT.

Stichting LeerKRACHT is een stichting die ontstaan is als pro bono initiatief van McKinsey & Company.  Zij hebben een programma ontwikkeld om scholen te helpen een stap vooruit te maken in hun onderwijskwaliteit.

Uit internationale onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, over het algemeen, goed is. Maar er blijkt ook uit dat deze kwaliteit al dertig jaar hetzelfde blijft, terwijl er ook landen zijn die zich in de loop van de jaren ontwikkeld hebben van ‘goed’ naar ‘geweldig’. In 2010 heeft McKinsey & Company onderzocht hoe het komt dat deze scholen die stap hebben kunnen maken. In het rapport ‘How the world’s most improved school systems keep getting better’, worden 20 internationale schoolsystemen vergeleken die wel in staat zijn geweest een stap vooruit te maken in de onderwijskwaliteit. Wat blijkt: de sleutel voor landen die de stap van ‘goed’ naar ‘geweldig’ maken ligt bij de kwaliteit van de leraar. De kern van de aanpak in deze landen is het creëren van een cultuur op school van ‘elke dag samen een beetje beter’. In een dergelijke schoolcultuur leren leraren van elkaar en maken ze samen  onderwijs beter.

In de aanpak van LeerKRACHT staat samenwerking centraal.  De basis van het programma op school vormt een ritme van drie verbeterprocessen die het gesprek over onderwijs op gang brengen. De drie verbeterprocessen zijn; regelmatig lessenbezoeken en  elkaar feedback geven, samen lessen voorbereiden en gestructureerd nadenken over resultaten en verbetermogelijkheden.

Wij hebben deze werkwijze het afgelopen schooljaar (2014/2015) in onze school doorgevoerd en gaan dit het komende schooljaar uitbouwen en borgen.

Mocht u meer informatie willen over LeerKRACHT kijk dan op www.stichting-leerkracht.nl

Begaafdenbeleid

In het schooljaar 2014/2015 werken wij met een grote werkgroep aan het verder verbeteren, uitwerken en uitvoeren van ons Begaafdenbeleid. Wij hebben ter ondersteuning een subsidie ontvangen van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. In de werkgroep zitten 5 leerkrachten vanuit alle bouwen. De werkgroep werkt nauw samen met de intern begeleiders  en het specialistische bureau De DNKRS uit Amstelveen. De DNKRS coacht zowel in de klassen als bij de start van de verrijkingsklassen.

Speerpunten voor dit jaar zijn:

  • Het zelf opzetten en verzorgen van 3 verrijkingsklassen (OB, MB en BB);
  • Het signaleren van begaafde leerlingen;
  • Het onderwijsaanbod in de klassen;
  • Voltooiing beleidsplan begaafdheid.

Portfolio

Het werken met portfolio’s  is een manier om de ontwikkeling van kinderen zichtbaar te maken. Je kijkt met kinderen naar het werk en gaat in gesprek over de dingen die ze hebben gemaakt. Dat gesprek verdiept de leerervaring en geeft zicht op de betekenis die het kind geeft aan activiteiten én op wat een kind al kan en nog niet kan. In een portfolio wordt zichtbaar hoe een kind zich op eigen wijze ontwikkelt en waar aanknopingspunten liggen voor verdere ontwikkeling. Er kan sprake  zijn van vooruitgang of stagnatie, maar niet van vergelijking: van achter of voor zijn op andere kinderen. Een kind wordt in eerste instantie met zichzelf vergeleken: met zijn  eigen ontwikkeling op de leerlijn ten opzichte van een eerder moment.

Leerkrachten spelen een actieve rol bij het werken met het portfolio. Zij brengen in de vorm van leerlijnen en doelen in beeld welke ontwikkeling ze nastreven met leerlingen. Leerlijnen beschrijven wat er te leren of te ontwikkelen valt en markeren een aantal mijlpalen die kinderen op hun weg kunnen tegenkomen. 
 
Leerlingen leren door ‘samen te werken’ met andere leerlingen en met hun leerkracht. Kinderen verzamelen leerervaringen. Die leerervaringen kun je aflezen aan de dingen die ze maken en het verhaal dat ze daarbij vertellen. Voor een portfolio van een kind wordt daarom een verzameling aangelegd van eigen werk. Kinderen spelen daarbij een actieve rol: ze denken na over hun leren, welke doelen ze willen bereiken en bereikt hebben en hoe ze dat kunnen vastpakken.

Werken met een portfolio betekent dat leerling en leerkracht terugkijken op wat het kind gedaan en geleerd heeft. Tevens kijken zij vooruit en worden er plannen gemaakt. Door kinderen te positioneren op de leerlijn weten leerkrachten waar kinderen staan. Ze kunnen vervolgens gericht onderwijs ontwerpen, gericht instructie en middelen aanreiken waarmee ze kinderen verder helpen in hun ontwikkeling.

Visie portfolio Pinksterbloem

  • Het portfolio is een instrument om het leren te bevorderen en om niveau vast te leggen. Het portfolio maakt dit inzichtelijk voor ouders.
  • Het portfolio is er om het eigenaarschap van het kind te bevorderen door inzicht te geven in eigen ontwikkeling zowel in proces als in resultaat. Hierbij leren  leerlingen zelf doelen te stellen. Leerkrachten zetten het portfolio in om het leerproces te begeleiden en aan te kunnen sluiten bij onderwijsbehoeften met oog voor talenten van de individuele leerling.
  • Leerlingen en leerkrachten zijn eigenaar van het portfolio. Eindverantwoordelijkheid ligt bij school, waarbij de ouders partners zijn.
  • Leerlingen gebruiken het portfolio om doelen te stellen, het leerproces te volgen en te evalueren. Hiermee wordt inzicht verkregen in het eigen leerproces waardoor doelen gesteld kunnen worden hetgeen motivatieverhogend werkt.
  • De leerkracht en leerlingen zijn vanuit de ontwikkeling en onderwijskundig perspectief eigenaar van het portfolio. Zij delen de gezamenlijke verantwoordelijkheid.