Informatieochtend

Vijf keer per jaar is er voor belangstellende ouders een informatieochtend.
Op deze dagen informeren wij ouders over ons onderwijs. Tijdens een rondleiding, meestal door kinderen, krijgt u uitgebreid de gelegenheid om de sfeer te proeven en vragen te stellen.
De informatieochtenden zijn van 09.30 tot 11.00 uur. Vanaf 09.20 bent u welkom voor koffie of thee.
Het is niet gewenst om kinderen mee te nemen en wij vragen u aan te melden per mail, info@depinksterbloem.nl.

Informatieochtenden 2017-2018: 

 Vrijdag 15 september 

Maandag 16 oktober 

Vrijdag 24 november 

Maandag 29 januari 2018 

Vrijdag 16 februari 

Maandag 26 maart 

Maandag 23 april 

Vrijdag 18 mei 

Maandag 25 juni 

 

 Aanmelden op onze school

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. Zie roze kolom hiernaast.
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrang

Bekijk of uw kind voorrang heeft op onze school. Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Als u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres van uw kind invult (en tevens de geboortedatum), krijgt u een overzicht van welke scholen dit betreft.
Er zijn ook scholen waar het woonadres van uw kind geen rol speelt. Hier heeft uw kind voorrang als het voldoet aan de specifieke toelatingsregels van de school. Het gaat hier om de scholen: Cheider, Crescendo, Rosj Pina, De Morgenster en GBS Veerkracht.

Wat moet u doen

 • Gebruik altijd het aanmeldformulier  dat u van de gemeente Amsterdam heeft ontvangen.
 • Vul het aanmeldformulier in (vergeet niet uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn.
 • Vul, in volgorde van voorkeur, minimaal vijf basisscholen in. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna volgt nummer 2, enzovoorts.
 • Is onze school uw eerste keuze? Dan levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) ingevuld en ondertekend bij ons in.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u van ons per post of mail een bewijs van aanmelding. Controleer of alle gegevens correct door ons zijn verwerkt en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet kloppen.

NB

 • Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook  voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Ook wanneer u uw kind eerder heeft aangemeld, bij ons of op een andere school, is het noodzakelijk dat u dit aanmeldformulier alsnog inlevert bij de school van uw eerste voorkeur.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie (onze partner is ‘t Sparrenest, Sparrenweg 48, 1091 HR Amsterdam, (020) 200 90 21;
 2. uw kind zit op een IKC (dit geldt NIET voor onze school);
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl 
Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2013: 1 november 2016
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2013: 2 maart 2017
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2014:
  1 juni 2017
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014: 2 november 2017

Een plaats op de basisschool

Jaarlijks wordt in maart, juni en november, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing voor de hele stad geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Wanneer op een school meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in de volgorde van de scholen die u heeft opgegeven. Hierbij worden de volgende voorrangsregels toegepast:

 1. Eerst worden kinderen geplaatst waarvan een ouder broertje of zusje op de school zit (op het moment dat het aangemelde kind naar school gaat). Zij hebben een plaatsgarantie.
  Vervolgens komen de volgende kinderen aan bod.
  2a. Kinderen die beschikken over een VVE-indicatie, tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar de bijbehorende voorschool gaan én de school als voorrangsschool hebben. De voorschool waarmee De Pinksterbloem samenwerkt is ‘t Sparrenest (smallsteps).
  2b. Kinderen die tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar het Integraal Kind Centrum (IKC) gaan dat bij de eerste voorkeursschool hoort én de school als voorrangsschool hebben (dit geldt NIET voor onze school, wij zijn geen IKC). 
 2. Kinderen waarvan de ouder een vast dienstverband heeft op de school.
 3. Kinderen die de school als voorrangsschool hebben.

Nadat de kinderen met voorrang geplaatst zijn, komen de overige aanmeldingen in aanmerking voor een plaats. Indien nodig zal onder deze groep geloot worden. Kinderen die uitgeloot worden, komen in aanmerking voor de volgende opgegeven voorkeurschool.

Lotingsmomenten

 • maart (kinderen geboren tussen 1 juli en 31 december)
 • juni (kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april)
 • november (kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus) 

Inschrijven

Als uw kind bij De Pinksterbloem is geplaatst, ontvangt u binnen twee weken een brief. U ontvangt bij tijdige aanmelding altijd alleen een brief van de school waar uw kind is geplaatst.
Wanneer u van deze plaats gebruik wilt maken, moet u dit binnen de in de brief gestelde termijn (twee à drie weken) aan ons kenbaar maken en het definitieve inschrijfformulier ingevuld terug sturen. 
Pas hierna is uw kind verzekerd van een plaats op onze school. 

Wat gebeurt er als mijn kind geplaatst is?

Als uw kind is geplaatst, nodigen wij u, uiterlijk een maand voordat uw kind 4 wordt, uit samen met uw kind voor een intakegesprek met de intern begeleider of een leerkracht. Bij deze uitnodiging sturen wij een vragenlijst mee. U wordt gevraagd deze voor het gesprek terug te sturen. Op basis van dit gesprek met u en uw kind en de vragenlijst wordt uw kind geplaatst in een van onze onderbouwgroepen. U krijgt alvast een informatiemap mee met daarin een brief met informatie over de onderbouw en de overblijf en de schoolgids. Bij het intakegesprek vragen wij u een bewijs mee te nemen waaruit blijkt wat het burgerservicenummer (sofinummer) van uw kind is. Wanneer u het officiële bericht van de belasting niet hebt, voldoet een pasje van de zorgverzekering. Daarnaast vragen wij u het nummer van de zorgverzekering. Het controleren van deze gegevens bij de inschrijving is een wettelijke verplichting. Ongeveer drie weken voor uw kind naar school mag, wordt u uitgenodigd door de leerkracht van de klas waar uw kind geplaatst is, voor het kennismakingsgesprek. De leerkracht vertelt over de dagelijkse praktijk en maakt afspraken met u over het wennen (meestal twee momenten voor het starten).
De eerste twee schoolweken komen de kinderen halve dagen naar school. Meestal is dit voldoende om vervolgens hele dagen naar school te komen, maar voor een aantal kinderen gaat dit te snel en zal langzamer worden uitgebouwd naar hele schooldagen. De leerkracht zal dit met u bespreken.
 

Een maand voor de kerst en zomervakantie plaatsen wij geen kinderen. Is uw kind in deze periode jarig, start uw kind na de kerst- of zomervakantie. Is uw kind jarig in de eerste maand van het schooljaar, dan mag uw kind bij aanvang van het schooljaar starten.

U begrijpt dat wanneer uw kind begint op school het nodig is dat uw kind zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan gaan. 

Procedure zij-instroom

Indien u uw kind op onze school wilt aanmelden na de vierde verjaardag, hanteren wij de procedure zij- instroom. In principe worden kinderen alleen overgeplaatst direct na de zomervakantie, tenzij er sprake is van verhuizing.

Als eerste meldt u uw kind aan voor de wachtlijst middels het zij-instroomformulier. U kunt deze opvragen via administratie@depinksterbloem.nl 
U hoort meteen of wij op dat moment plek hebben voor uw kind in de betreffende groep. Op onze school zijn de klassen vol en ontstaat er relatief weinig plek. Als er plek ontstaat, is dit meestal in de middenbouw (groep 3, 4 en 5).

Indien bij ons plek ontstaat in een groep, kijken wij naar de wachtlijst. Bij het zoeken naar een geschikt kind op de wachtlijst wordt een aantal voorrangscriteria gehanteerd:

 • Datum van aanmelding;
 • Het kind zoekt een andere school vanwege verhuizing;
 • Het kind komt van een andere Montessorischool;

Indien alle drie de voorrangscriteria in het geval van uw kind van toepassing zijn, heeft u meer voorrang dan wanneer er slechts twee criteria van toepassing zijn.

Zodra bekend is welk(e) kind(eren) in aanmerking komen, wordt de aanmeldingsprocedure gestart waarbij de geschiktheid van ons type onderwijs voor het kind wordt bekeken. Ook bekijken wij of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van het betreffende kind. De intern begeleider neemt eerst contact met de ouder op, daarna met de school van herkomst. Vervolgens komt de ouder met het kind op school voor een gesprek en komt het kind bij ons proefdraaien om te zien of hij of zij eventueel geplaatst kan worden.

NB
Het starten van de procedure wil niet automatisch zeggen dat uw kind ook daadwerkelijk bij ons geplaatst wordt. U moet er rekening mee houden dat de procedure ongeveer 4 tot 6 weken duurt, afhankelijk van de situatie. Indien u vlak voor het einde van het schooljaar aanmeldt, kunnen wij niet garanderen dat wij de procedure voor de zomervakantie zullen starten.