nr. 8

26 april 2013

Beste ouders en verzorgers,

Vandaag hebben de leerkrachten en de kinderen weer laten zien hoe flexibel zij zijn en hoe snel zij met elkaar een superfeestdag kunnen organiseren en vieren!

Valeri en ik zijn alle klassen langsgegaan en het speellokaal en de gymzaal. Alleen deze tocht door de school was al een feest. In alle klassen heerst een optimale sfeer en wordt goed samengewerkt. Ondanks het slechte weer oogt het binnen zonnig door de kleur oranje die volop aanwezig is. Er is een afwisselend programma  waarin dans, theater, tekenen, schilderen, fotografie, koken, sport en spel aangeboden wordt. De school wemelt van de Koningen en Koninginnen.

Een sprankelende opmaat naar 30 april, waar de kinderen het nog eens kunnen overdoen.

 

In deze nieuwsbrief leest u weer activiteiten en plannen voor de komende periode, waaronder ons plan van aanpak naar aanleiding van de vragenlijsten die u heeft ingevuld. Verder een duidelijke toelichting op de gang van zaken binnen het bestuur door Jaap Roorda.

 

Namens alle collega’s wens ik jullie allen een fijne vakantie met mooi weer.

 

Vriendelijke groeten,

Sylvia Reinold

 

Belangrijke data en afspraken

29 april t/m 10 mei

meivakantie

woensdag 15 mei

bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

donderdag 16 mei

vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

maandag 20 mei

2e Pinksterdag, alle kinderen vrij

dinsdag 21 mei

studiedag, alle kinderen vrij

vrijdag 24 mei

schoolreis middenbouw

vrijdag 31 mei

3 t/m 5 juni

inloopuurtje directie 8.45-9.45 uur

uitstalling gevonden voorwerpen in het BEVO lokaal

3 t/m 6 juni

avond vierdaagse

vrijdag 7 juni

informatieochtend 2 en 3 jarigen 9.30-11.00 uur

vrijdag 7 juni

verslagen mee

10 t/m 13 juni

gespreksweek

donderdag 13 juni

gespreksavond

 

 

 

 

Vakantieoverzicht schooljaar 2013-2014

Hieronder vindt u het vakantieschema dat door ons bestuur is vastgesteld:

Herfstvakantie

19 oktober t/m 27 oktober 2013

Kerstvakantie

21 december 2013 t/m 5 januari 2014

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 2 maart 2014

Paas/meivakantie

18 april t/m 5 mei 2014

Hemelvaart

29 en 30 mei 2014

2e Pinksterdag

9 juni 2014

Zomervakantie

5 juli t/m 17 augustus 2014

 

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de studiedagen volgend jaar plaats vinden. Wij zullen u hierover  in de volgende nieuwsbrief informeren.

 

Plan van aanpak n.a.v. de oudertevredenheid enquête

We zijn zeer tevreden over de uitslag van de peiling.

In vergelijking met de peiling die in 2009 is verricht zijn we op één onderwerp na op hetzelfde niveau  gebleven en op sommige punten vooruit gegaan. Het responspercentage was heel hoog, namelijk 63%. Dank u daarvoor!

Het onderwerp waar u meer ontevreden over bent is:

De omgeving van de school.

In 2009 was de tevredenheid 6.1 en nu is dit gedaald naar 5.9.

De  Pinksterbloem  wil  een  plan  verwezenlijken  voor  het  transformeren  van  het  openbare

schoolplein  tot  een  hoogwaardig,  groen  buurtspeelplein  dat zowel  uitdagend,  avontuurlijk  als  rustig  is.  Dit  plan  is gemaakt naar aanleiding van klachten  van  de    kinderen  over  spel  mogelijkheden  op  het    speelplein. Ook uit de ouderenquête kwam als punt van aandacht de omgeving van de school. Er is

weinig  groen  op  het  plein  en  weinig  ruimte  voor  andere  activiteiten  dan voetballen.    In drie  sessies   met  28  kinderen  uit  de  bovenbouw  is  er  een  groen  plan  gemaakt    voor  het  

speelplein.  In  dit  plan  gaven   de  kinderen hun wensen    zoals  een haag om  het  plein,    bloemen,  scharrelbosjes,  fruit-­‐    en  klimbomen en leuke speeltoestellen.  Dit  plan  is  verder  uitgewerkt  en  voorgelegd  aan  het    stadsdeel.  Het stadsdeel bekijkt momenteel onze plannen en over een aantal weken horen wij wat ze voor ons kunnen betekenen. Naast de samenwerking met het stadsdeel hebben wij een subsidie aangevraagd bij het NME en hebben wij al een subsidie van Jantje Beton binnen! We zoeken de publiciteit door een sponsorloop  te organiseren tijdens het zomerfeest. Hierbij hopen wij natuurlijk veel geld op te halen. Momenteel schrijven we ook fondsen aan die ons misschien kunnen helpen met ons plan. Mochten ouders nog ideeën hebben om ons hierbij te helpen horen we dit natuurlijk graag.

Om de veiligheid op weg naar school op straat te verhogen doen we mee aan het project “Tussen school en thuis”. Dit is een gesubsidieerd project waarbij in samenwerking met de buurt gekeken wordt naar het veiliger maken van onoverzichtelijke verkeerssituaties in de schoolomgeving. Lessen die hierbij horen worden in de klas aangeboden.

Uit de peiling hebben we verder onderstaande actiepunten gehaald:

 

Kennisontwikkeling

 In 2009 was het tevredenheidcijfer 6.5 en nu is dat 6.9.

 

Dit is vooruit gegaan , maar wij willen de tevredenheid op dit onderwerp vergroten. Dat zien wij als een uitdaging. De grootste ontevredenheid hier ligt bij het vak wereldoriëntatie. Om dit te verbeteren heeft afgelopen CITO toets één klas als pilot mee gedaan aan dit onderdeel. Aan de hand van de resultaten gaan we kijken hoe we het lesprogramma wat dit onderdeel betreft kunnen aanpassen en verbeteren.

 

Contact met de school

in 2009 was het tevredenheidcijfer 6.8. Nu eveneens 6.8. Ook dit kunnen wij beter volgens ons.

 

Om de informatievoorziening over de kinderen te verbeteren gaan we de verslagen aanpassen. Er zijn ouders benaderd om met ons naar de verslagen te kijken en hun aanbevelingen te geven. Wij zullen deze meenemen bij de aanpassing.

 

Ook beginnen we na de vakantie met online bouwpagina’s. U kunt dan op de website zien waar een bepaalde bouw die periode mee bezig is geweest en mee bezig gaat zijn. We hopen u zo een nog betere indruk te geven van waar de kinderen allemaal mee bezig zijn op school. Misschien dat deze pagina’s in de toekomst zelfs klassenpagina’s kunnen worden.

 

Als laatste willen wij graag weten waarom ouders een lage score geven aan het contact met de school. Daarom gaan we over dit onderwerp een extra enquête opstellen en uitdelen. We hopen dat u allen hieraan mee wilt werken, zodat wij de communicatie vanuit ons waar nodig en mogelijk kunnen verbeteren.

 

Hygiëne op school

Wij zijn erg tevreden met de prijs/ kwaliteitverhouding met betrekking tot de schoonmaak. Gezien het budget dat wij hiervoor hebben kunnen we de schoonmaak niet veel verder uitbreiden. Wel is er  een extra schoonmaakronde ingelast na de tussenschoolse opvang. Indien u ideeën hebt over hoe we de hygiëne kunnen verbeteren op school horen wij dat heel graag.

 

Broodje Pinksterbloem

De tussenschoolse opvang zal na de zomervakantie geëvalueerd worden door de MR. Wij zullen dan samen kijken of er verbeterpunten aan te wijzen zijn.

 

 

Vanuit de GMR: volgende fase in de bezuinigingsronde.

Namens de Pinksterbloem zit ik (Jaap Roorda) sinds een jaar in de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) van STAIJ, de overkoepelende MR die toeziet op het STAIJ-bestuur (zie www.staij.nl ).

Sinds ik in die GMR zit, gaat het maar over één ding: hoe brengen we de vóór 2012 opgelopen tekorten terug? (Ik herhaal even de context: er is 5 jaar lang té ruim gebudgetteerd, de tekorten liepen op en het vorige STAIJ-Bestuur heeft daar onvoldoende grip op gehad).

Op 20 april moest de GMR stemmen over het Bestuursformatieplan 2013-2014, zeg maar het businessplan van STAIJ voor het komende schooljaar. Dat BFP maakt duidelijk hoe STAIJ de gelden verdeelt en op welke formatie (leerkrachten, OnderwijsOndersteunendPersoneel en directie) ieder van de 18 STAIJ-scholen recht heeft.

Ik heb – met een zwaar gemoed – vóór gestemd. Dat licht ik graag even toe:

Eind 2012 is voor STAIJ een nieuw Bestuur aangesteld en per 2013 is René Rigter gestart als nieuwe Directeur STAIJ. Bestuur en René Rigter zijn voortvarend te werk gegaan, wat maakt dat het tekort in de afgelopen vijf maanden, al gekrompen is tot minder dan 200.000 en het lijkt erop dat de begroting 2014 ‘bijna op nul’ uitkomt. Fantastisch, zou je denken en logisch dat je dan ‘voor’ stemt.

Toch zijn er wel degelijk pijnpunten en heb ik zeker ook moeite met de gang van zaken: we stemden nu over een BFP dat in feite al ‘wordt uitgerold’ en ‘nee stemmen’ was gewoon ook geen optie: Stel dat de GMR dit BFP zou hebben afgekeurd, wat dan? n om te beginnen de vakbonden niet akkoord gaan met welke volgende stap dan ook. STAIJ-Bestuur en Directie zouden helemaal opnieuw moeten beginnen met alle plannen en onderhandelingen en de onzekerheid onder alle STAIJ-medewerkers zou nóg groter worden.

Kortom, het werd ons als GMR steeds duidelijker dat ‘nee’ geen optie was. Dat holt dus wel het bestaansrecht van de GMR uit, op die manier is Medezeggenschap ‘ja knikken’ en daar heb ik moeite mee. Maar, omwille van de urgentie, ben ik dus ‘mee gegaan’. Oók omdat mij steeds duidelijker werd dat de leerkrachten binnen de GMR, vóór waren: het besef dat nú ingrijpen en bezuinigen het minst kwalijke alternatief is, wordt zeg maar breed gedragen. En binnen het GMR-reglement hebben de leerkrachten instemmingsrecht, terwijl ik als ouder slechts ‘adviesrecht’ heb (wat dus gewoon niet meetelt…).

Dat is wel nog iets wat ik wil uitzoeken: 7 STAIJ-scholen waren door een leerkracht vertegenwoordigd (instemmingsrecht) en 7 STAIJ-scholen door een ouder (Adviesrecht, één ouder heeft ‘tegen’ gestemd). Dus als een leerkracht ipv ikzelf als ouder namens de Pinksterbloem in de GMR zou zitten, had ‘onze stem’ méér gewicht! Enfin, vooraf in de MR-Pinksterbloem was ook al besproken dat wij ‘voor waren onder protest’, maar ik wil wel nog bezien of en wanneer het handiger is als een leerkracht namens de Pinksterbloem in de GMR zou zitten… (bent u daar nog?).

Wat betekent dit nu voor de Pinksterbloem?

Uitgangspunt is ‘géén gedwongen ontslagen’ (dat hebben de bonden bedongen) maar dat betekent DUS dat het merendeel van de tijdelijke krachten (en invallers) níet kan aanblijven. De Pinksterbloem verliest geen groepen (dus ook niet per definitie grotere klassen) maar moet wel met minder formatie hetzelfde werk blijven doen.

Sylvia Reinold is in een aantal ‘budget-ronden’ met René Rigter al heel ver gekomen in ‘wat nu het plaatje wordt vanaf augustus 2013’. Maar Sylvia heeft in de meivakantie nog één definitieve ronde met de STAIJ-directeur en pas daarna kan zij bekend maken wat de personele consequenties zijn voor onze school.

Alle STAIJ-scholen krimpen in formatie (behalve groeischool LaternaMagica) en de neiuwe scholen: De Amstel en Zeeburgereiland. In totaal verdwijnen wel 11 groepen op de andere 17 scholen. Bij scholen die té veel personeel hebben, óók nadat van alle tijdelijken ‘afscheid is genomen’, heeft René Rigter de bevoegdheid om personeel  over te plaatsen naar een andere STAIJ-school. Tot nu toe is dit op vrijwillige basis gegaan en zodoende is al best veel bereikt.

Ik heb er vertrouwen in dat Sylvia voor de Pinksterbloem het maximale uit de budget-besprekingen weet te halen.

Jaap Roorda

 

 

Schoolzwemmen

Aangezien de groep kinderen die mee gingen met het schoolzwemmen te groot werd om goed te kunnen begeleiden, is besloten dat alleen die kinderen gaan zwemmen die nog geen diploma hebben. Als zij hun A diploma hebben gehaald vervalt voor hen ook het zwemmen.

 

Verkeerd geparkeerde fietsen

Wij willen u nogmaals verzoeken om geen fietsen tegen en zeker niet binnen het hek te plaatsen.

Dit levert gevaar op voor de kinderen die buiten spelen. Ook de buren hebben veel last van de geparkeerde (bak)fietsen. wilt u hier alstublieft rekening mee houden.

 

Gevonden voorwerpen

Van maandagmiddag 3 juni t/m woensdag 5 juni 13.00 uur stallen we de gevonden voorwerpen weer uit in het BEVO lokaal. We hopen dat u even komt kijken of er iets van uw kind(eren) tussen ligt.

De spullen die niet opgehaald worden geven we aan een goed doel.