MR

Onze visie:

De medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk ingesteld om leerkrachten en ouders mee te laten denken en beslissen over zaken die de school aangaan. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement, het medezeggenschapsreglement. U kunt dit opvragen bij de MR of de directie.
De omvang van de school bepaalt hoeveel leden de MR kent. Op de Pinksterbloem heeft de MR tien leden, te weten vijf personeelsleden (door het personeel gekozen) en vijf ouders (door ouders gekozen). Volgens het reglement medezeggenschap worden jaarlijks verkiezingen gehouden. De MR-leden kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris. De MR vergadert eens in de zes weken.

De ouderraad functioneert onder toezicht van de MR omdat de MR wettelijk de taak heeft toezicht te houden op de besteding van de oudergelden. Eén lid van de ouderraad woont de vergaderingen bij als toehoorder. De MR vergaderingen zijn openbaar en u bent als ouder van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

De aankondiging van de vergaderingen vindt u in de nieuwsbrief en in de agenda van deze website. De notulen van het afgelopen schooljaar kunt u hieronder downloaden.

In de nieuwsbrief leest u af en toe kwesties waar de MR zich mee bezig houdt. Eens per jaar publiceert de MR een jaarverslag. De directie is regelmatig aanwezig bij de MR vergadering als vraagbaak en om beleid toe te lichten.

Ouders en personeel kunnen zich tevens beschikbaar stellen voor deelname aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die voor STAIJ, de Stichting Samen tussen Amstel en IJ. Hier worden uitsluitend gemeenschappelijke zaken behandeld, de bovenschoolse aangelegenheden.

 

Downloads

Notulen MR 1 oktober 2020

 

jaarverslag MR 2019-2020

Jaarverslag MR 2018-2019